Herinrichting Madesteinweg Madepolderweg

Bij een gebiedsontwikkeling als Vroondaal wordt er ook gekeken naar de verkeersafwikkeling in het gebied. De GEM Vroondaal heeft deze opdracht op zich genomen en zich ingezet om tot een goed ontwerp voor herinrichting Madesteinweg/Madepolderweg te komen voor zowel omwonenden, betrokkenen als de gemeente. Het voornemen was om dit ontwerp op een informatieavond met u te delen. Helaas is dit door de maatregelen in het kader van het Coronavirus niet mogelijk gebleken. Wij hebben er dan ook voor gekozen om middels een 3D visualisatie het definitief ontwerp met u te delen.

In aanloop om tot dit definitief ontwerp te komen is er eind juni 2017 met de bewoners en belangstellenden een informatiebijeenkomst geweest voor het Voorlopig Ontwerp van de M-wegen. Met een groot deel van de input uit deze bijeenkomst is er een Definitief Ontwerp gemaakt en deze is afgelopen jaar aanbesteed en onlangs gegund aan een aannemer.

Hoe komen de wegen eruit te zien
De herinrichting van de Madesteinweg komt erop neer dat het gemotoriseerd verkeer fysiek wordt gescheiden van het langzaam verkeer. Tussen de Monsterseweg en de kruising van de Madesteinweg met de Madepolderweg wordt aan de zijde van de woonwijk Vroondaal een vrijliggend 2-richtingen fietspad aangelegd. Tussen de Nieuweweg en de kruising van de Madesteinweg/Madepolderweg wordt aan weerszijden van de hoofdrijbaan een vrijliggend fietspad aangelegd.
De hoofdrijbaan wordt versmald en ter hoogte van de oversteekplaatsen worden tussenbermen en opstelplaatsen voor overstekende fietsers, voetgangers en eventuele ruiters aangelegd. Zowel het fietspad als de hoofdrijbaan zullen worden uitgevoerd in asfalt. Ook zal een groot aantal bomen langs de Madesteinweg (terug)geplant worden om de laanstructuur te herstellen en te versterken. De Madesteinweg blijft een hulpdienstenroute en is dan ook als zodanig ingericht.

De Madepolderweg wordt ingericht als een 30-km weg. Dit betekent dat er snelheidsremmende maatregelen (drempels, uitrijplateaus en bebording) zijn toegepast en dat de verharding wordt uitgevoerd in straatklinkers. Dat houdt in dat er ook fietsers op de rijbaan mogen/komen. Het naastgelegen fietspad blijft gehandhaafd maar krijgt een “shared space” bestemming waar wandelen, fietsen en skaten samen (kunnen) gaan.

Onderdeel van het totale project is dat ook de kruising van Madesteinweg met de Madepolderweg definitief wordt heringericht en de directe omgeving van de kruising overzichtelijk(er) wordt gemaakt.

Met deze 3D animatie herinrichting M wegen krijgt u een indruk van hoe de toekomstige wegen eruit zullen komen te zien.

Voorlopige planning
De aannemer is bekend en zal u binnenkort informeren over de fasering van het project. De start van de herinrichting van de M-wegen staat gepland voor de zomer van 2020. Uiterlijk tweede kwartaal 2021 zullen de werkzaamheden afgerond moeten zijn. Bij de aanbesteding was onder andere het beperken en minimaliseren van overlast en het optimaliseren van de bereikbaarheid een selectiecriterium. De aannemer zal op korte termijn hier een toelichting op geven.
Voor de communicatie van wegafsluitingen gaan we gebruik maken van een omgevingsapp. Hierover wordt u voor de start van de uitvoering nader geïnformeerd per brief.