Hondenkaart Landschapspark Madestein

Den Haag is een grote stad waar veel mensen op een beperkt gebied met elkaar samenleven. Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van de beperkte openbare ruimte. Daarom zijn er regels opgesteld en speciale losloopgebieden aangewezen. Op de Hondenkaart staan de losloopgebieden en verbodsgebieden aangegeven. De losloopgebieden zijn groen of geel (beperkt toegestaan) gekleurd. De plaatsen waar u niet mag komen met een hond zijn rood gekleurd

Een wijziging van de hondenkaart wordt in de gemeente Den Haag gedaan via een zogenoemde ‘’Besluit tot wijziging uitvoeringsbesluit APV’’. APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Een verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen binden voorschrift. In de APV van gemeente Den Haag artikel 2.57 staan de bepalingen omschreven voor loslopende honden. Daarin is ook vastgelegd dat het college bij een besluit plaatsen kan aanwijzen over losloopgebieden van honden.

Nadat de herinrichting van het Landschapspark Madestein is gerealiseerd, zal er een nieuwe hondenkaart van het park ingaan die aansluit op het heringerichte park. De nieuwe hondenkaart wordt door het college B&W via een APV-besluit vastgelegd. De nieuwe hondenkaart is gebaseerd op het Voorontwerp (VO) en verder uitgewerkt op grond van het daarop volgende Definitief Ontwerp (DO) Landschapspark Madestein.

Huidige situatie – Hondenkaart Landschapspark Madestein
De actuele hondenkaart van Landschapspark Madestein en regels voor het uitlaten van uw hond kunt u op de website van de gemeente Den Haag bekijken

Let op: in verband met werkzaamheden in het park zijn er in de periode 2024-2025 tijdelijke afzettingen van gebieden, om de situatie voor de park bezoekers en de honden veilig te houden. Deze tijdelijke afzettingen zijn niet op deze hondenkaart aangegeven.

Toekomstige situatie – Hondenkaart Landschapspark Madestein
De nieuwe hondenkaart zal via een ‘’Besluit tot wijziging uitvoeringsbesluit APV’’ van het college B&W ingaan nadat de herinrichting van het Landschapspark Madestein is gerealiseerd. Dit is naar verwachting in 2025. Hier kunt u de nieuwe concept hondenkaart bekijken. In lijn met het beleid van de gemeente, zijn in deze hondenkaart 2 categorieën te onderscheiden: hondenlosloopgebied en verboden voor honden. Overig gebied is honden aan de lijn.

Deze concept hondenkaart is onder voorbehoud van wijzigingen en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hoe is deze nieuwe hondenkaart tot stand gekomen?
Zoals ook beschreven in het VO en in het DO van het Landschapspark Madestein, is vanuit het communicatieproces met de bewoners/omwonenden naar voren gekomen dat zij het belangrijk vinden om hun honden te kunnen uitlaten in het park en/of los te laten lopen en dat hun honden kunnen zwemmen in het park. Het uitgangspunt bij de nieuwe hondenkaart is om jaarrond een handhaafbaar en zo logisch mogelijke indeling te hanteren, in lijn met de andere grote parken in Den Haag. De nieuwe hondenkaart is in overleg met betrokken afdelingen van de gemeente en Vroondaal, met input en reacties van bewoners/hondenbezitters en in overeenstemming met het Plan van aanpak voor veilige hondenlosloopgebieden (RIS306986) tot stand gekomen. Hierbij is zorgvuldig gekeken hoe de verschillende functies in het park in de herinrichting bij elkaar kunnen komen.

Zo zijn een paar plekken aangewezen als ‘’verboden voor honden’’. Dit zijn plekken waar een waterspeeltuin, een vispaaiplaats en een gedeelte van de Retentiestrook komen. Daarbij moeten honden met name langs de oevers aangelijnd zijn, vanwege onder andere de natuurvriendelijke oevers. In de groene gebieden mogen de honden los lopen, zoals op en in de directe omgeving van de Ronde Weide.