Laatste fase inrichting openbare ruimte Vroondaal Zuid

De inrichting van de openbare ruimte in Vroondaal Zuid nadert haar laatste fase. In deze laatste fase zijn de ontwikkelingen van woonzorggebouw De Vroon, het Kindcentrum Vroondaal en het voorzieningencluster Flair 10 gelegen. Wij brengen u graag op de hoogte van de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Stedenbouwkundige opzet

Het plan openbare ruimte Vroondaal Zuid, Het Beeldkwaliteitsplan Vroondaal Zuid en de aanvulling op het Beeldkwaliteitsplan “locatie Kindcentrum” vormen de kaders voor de inrichting van deze laatste fase van Vroondaal Zuid.

Het kwalitatief hoogwaardige groen in en rondom Vroondaal is een belangrijk uitgangpunt voor de gebiedsontwikkeling. Voor de wijk Vroondaal Zuid zijn verbindingen gecreëerd tussen het groen van Park Madestein en de woonwijk Vroondaal Zuid door middel van langgerekte plantsoenen. Aan de zijde van Park Madestein is de Madepolderweg afgewaardeerd tot een buurtweg met een 30/km uur inrichting. Zo ontstaat een directere relatie tussen de plantsoenen in Vroondaal Zuid en Park Madestein. Daarnaast wordt het groene karakter versterkt door de toepassing van voortuinen en hagen als erfafscheiding.

Het voorlopige ontwerp van het inrichtingsplan van de laatste fase van Vroondaal Zuid sluit aan op deze filosofie, door het introduceren van een langgerekt plantsoen langs de Bertrand Russelllaan. Het schoolplein van het Kindcentrum is in samenhang met het plantsoen ontworpen en zo veel mogelijk “vergroend”. Hierdoor ontstaat één groot plantsoen waarin op ontspannen wijze ook gespeeld kan worden. Het plantsoen wordt, stedenbouwkundig gezien, op een fraaie wijze beëindigd met een intiem plein bij de voorzieningen. Daarnaast is de overgang van de privéterreinen (van de genoemde projecten) naar de openbare ruimte wederom ingericht met hagen en knotwilgen.

Plein voor de wijk

Het plein bij het voorzieningencluster is een belangrijke ontmoetingsplek voor de wijk. Het uitgangpunt van het ontwerp was om een intiem karakter te creëren. Door een combinatie van groen en het introduceren van Chique Haagse elementen, laten we het plein aansluiten op de kwaliteit van Vroondaal.

Verkeer en parkeren

In het inrichtingsplan is zorgvuldig gekeken naar een goede (veilige) verkeersafwikkeling en voldoende parkeermogelijkheden ten behoeve van het kindcentrum en het voorzieningencluster, binnen de kwalitatieve (groene) stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Tussen het woonzorggebouw De Vroon en het Kindcentrum is een parkeerstraat toegevoegd voor bezoekers parkeren. De bewoners van het woonzorggebouw parkeren in een gebouwde privé parkeergarage. Daarnaast is het parkeren bij Flair 10 tweeledig ingevuld, bezoekers parkeren vindt plaats in de parkeerstraat evenwijdig aan de Madesteinweg. Hier zijn eveneens de ondergrondse afvalcontainers gesitueerd. Voor de bewoners zijn er parkeerplaatsen gesitueerd in een privé “binnenhof” van project Flair 10.

Daarnaast hebben wij bij de inrichting rondom Flair 10 extra aandacht besteed aan de bevoorrading van de voorzieningen. Deze bevoorrading zal geen route door de wijk rijden. Verkeer voor bevoorrading rijdt vanuit de parkeerstraat via een doorsteek direct naar de Madesteinweg.

Speelvoorzieningen

De speelvoorzieningen zijn uitgezocht. Er zal onder andere een pannaveld, jumpers en renbaan komen.

Het hele inrichtingsplan is hier te bekijken