Voorontwerp Landschapspark Madestein

In dit artikel vindt u een toelichting op het Voorontwerp Landschapspark Madestein. We beschrijven de kaders, het tot nu toe doorlopen proces en de aanpassingen die zijn gemaakt op het Voorontwerp welke in oktober 2020 is gepresenteerd.

Toelichting Voorontwerp Landschapspark Madestein.

Kaders

Het Stedenbouwkundig plan “Aangenaam Haags”, het collegebesluit “Herinrichting Landschapspark Madestein” (RIS 283365) en de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap Delfland zijn belangrijke kaders geweest voor de totstandkoming van het Voorontwerp, welke is uitgevoerd door Ingenieursbureau Den Haag. De belangrijkste uitgangspunten staan hieronder beschreven en zijn teruggekomen in het Voorontwerp wat in oktober 2020 is gepresenteerd.

 • Aanleggen van dwarsverbindingen door het park, incl. recreatief parkpad rondom de plas, dat jaarrond begaanbaar is.
 • De relatie tussen het park en de omliggende woongebieden moet worden verbeterd.
 • Versterken van de wateridentiteit en verbeteren van de waterkwaliteit
 • Meer afwisseling in de open ruimtes, ontwikkelen waterkamers die in grootte en sfeer verschillen.
 • Programma toevoegen
 • Pleksgewijze verbijzondering
 • Vernatuurlijken

De reacties op het Voorontwerp zijn geïnventariseerd en waren veelal positief, maar liggen op een aantal vlakken uiteen. Het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan natuur en rust en anderzijds de behoefte aan recreatie op het gebied van sport, stedelijke speelvoorzieningen (zoals b.v. een skatebaan) en horeca is een aandachtpunt in de uitwerking naar een Definitief ontwerp. Ook waren er vragen omtrent het toekomstig hondengebruik in relatie tot het ontwerp. De inventarisatie is in bijgaande link te zien.

Inmiddels is het Voorontwerp ook bij gemeentelijke instanties getoetst en zijn de adviezen hiervan meegenomen.

Aanpassingen gebruik en maatregelen

Naar aanleiding van bovenstaande reacties hebben wij het Voorontwerp aangepast:

 1. Er zijn boom besparende aanpassingen gedaan aan het ontwerp en daarnaast is meer ruimte voor de natuur aangebracht in diverse zones, hieronder zijn de aanpassingen per zone opgesomd.

Scharnier zone

 • De retentiestrook (opvang gebied voor water) en het pad erlangs is naar het zuiden verlegd om waardevolle zoomvegetatie te behouden en bij de uitstroom is de retentiestrook zo smal mogelijk gehouden om bomen te besparen.
 • Mantel-zoom vegetatie wordt nieuw geplant, aan de rand van het bosperceel tussen de retentiestrook en de T-splitsing.
 • Voetpad zuidzijde (evenwijdig aan Madepolderweg) is naar het noorden verlegd om ook daar bomen en bosplantsoen te sparen.
 • Het voetpad in het verlengde van het pad langs de retentiestrook is iets verlegd naar het zuiden. Hiervoor moeten minder bomen wijken dan de bomen die in het VO als te kappen stonden (die nu kunnen worden bespaard).
 • Het voetpad aan de zuidzijde wordt ook verlegd, dit heeft als voordeel dat de bospercelen ten zuiden van het pad vergroot worden ten opzichte van het eerder getoonde VO en dat aan die kant meer bosplantsoen kan blijven staan.
 • De huidige graszones worden anders ingericht om een kansrijk natuurverrijking te realiseren in de vorm van een bloemenweide (kruidenmengsel). Deze weide sluit aan op de mantel-zoom vegetatie. De combinatie van beplanting, van laag naar hoog, voegt ecologische en ruimtelijke waarde toe aan het park. Ook geeft het een educatieve functie voor met name de nabijgelegen school.

Vispaaiplaats zone

 • De bestaande doorsteek door het bosvak aan de zuidwest kant van de Vispaaiplaats ,welke in het VO verlegd is ten behoeve van een beter ruimtelijk tracé, wordt dichtgeplant met bomen. Dit geldt ook voor een pad door het bos ten noorden van de Vispaaiplaats. Deze maakt plaats voor bosplantsoen.
 • Tussen de Vispaaiplaats en het smalle doodlopende slootje wordt het gazon vervangen door een combinatie van bloemrijk gras en enkele (nieuw te planten) bomen.
 • Het ruiterpad (tussen het Grand Canal in Westmadepark en de Grote plas) blijft op de huidige plek liggen en buigt dan iets eerder af naar het ruiterpad langs de Grote plas, waardoor de bosvakken blijven behouden.

(Plas) Oorberlaan

 • De L-vormige plas langs de Oorberlaan heeft een eiland gekregen, om daar waardevolle beplanting te sparen.
 • De hondentrimbaan is vanuit het Scharnier naar het ronde veld verplaatst. Om honden op het veld te houden en de abrupte overgang van bos naar weide te verzachten, is mantel-zoom vegetatie toegevoegd aan de bosrand en wordt er ook een haag als natuurlijke barrière geplant. In de DO fase zal worden besloten of op het veld nog één of enkele grote solitaire bomen worden toegevoegd (voor schaduw).

2. Er is een tweede fase toegevoegd, met een fietsverbinding middels een brug over de plas ter hoogte van de Exporteursbaan en de Oostmadeweg. Deze is in stippellijntjes aangeduid op het Voorontwerp. Het betreft nadrukkelijk een tweede fase, aangezien er op dit moment geen geld hiervoor beschikbaar is. Bij het genereren van voldoende financiële middelen wordt deze fase gerealiseerd.

3. Meer detail inhoudelijk aanpassingen:

 • Er zijn meer voorzieningen om fietsen te stallen opgenomen
 • Meer ruimtelijke samenhang tussen het strandje en de toegevoegde speelelementen nabij partycentrum Madestein aangebracht
 • De uitzichtplek met vlonder is een stap uitgewerkt.

Bij de verder uitwerking naar het Definitieve ontwerp worden de exacte beplantingsoorten, boomtypen en meubilair (de keuze van de speelvoorzieningen, bankjes, prullenbakken ed.) duidelijk.

Aanpassingen gebruik en maatregelen

Het Voorontwerp laat zien dat het park in de toekomst op een andere wijze zal worden gebruikt. De dag camping verdwijnt en het gebied is niet langer meer toegankelijk voor auto’s. Zoals beschreven zal deze plek in de nieuwe inrichting worden gebruikt als hondenlosloopgebied en het is tevens aangemerkt als zoekgebied om te gebruiken voor een hondentrimschool.

Het ontwerp heeft consequenties voor het gebruik van het park door bezoekers met een hond. Op grond van het ontwerp en de reacties vanuit hondenbezitters, is er een aangepaste hondengebruikskaart opgesteld in samenspraak met de verschillende diensten van de gemeente.

Als tip, is de behoefte vanuit bewoners aan speelvoorzieningen voor oudere kinderen zoals een skatebaan of voetbalkooi, meegegeven. Dit soort hoog stedelijke voorzieningen zijn vanuit beleid niet gewenst in een landschapspark als dit.

Om te voldoen aan de kwalitatieve uitgangspunten ontkomen we er niet aan om bomen te kappen. De belangrijkste ingrepen in het park die tot bomenkap leiden zijn: 1) Het toevoegen van paden ten behoeve van de verbetering van dwarsverbindingen en het recreatief pad rondom de plas en 2) Het ontgraven van water en het creëren van de Vispaaiplaats (stilte- natuurgebied). De (op) nieuw aan te leggen paden zijn zoveel mogelijk in open gebieden voorzien, zodat het huidige groen zoveel mogelijk gehandhaafd wordt. Ook in de fase naar Definitief ontwerp staat dit principe voorop.

In aantallen betreft het ca. 470 te kappen bomen. Hiervoor is een kapvergunningprocedure opgestart. Vanzelfsprekend is er een bomencompensatieplan gemaakt (mede als onderdeel van de kapvergunning).  Er wordt in het kader van de bomencompensatie, herplant geïntroduceerd, waarbij zo veel mogelijk wordt gekeken naar de kwaliteitsverbetering en diversiteit van het groen met als doel een duurzaam en toekomstgericht landschapspark te creëren.

Planning

Wij zullen in 2022, als het college het Voorontwerp geaccordeerd heeft, het ontwerp verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp. Ook zullen we de voorbereidingen treffen om tot uitvoering over te kunnen gaan. Het Definitief Ontwerp zal opnieuw aan u worden gepresenteerd, streven is dit in Q2 of 3 2022 te doen. Zoals het er nu naar uitziet en als de voorbereidingen voorspoedig verlopen kunnen we volgend jaar, na het broedseizoen, (sept 2022) van start gaan met de eerste werkzaamheden.

Het Voorontwerp van Landschapspark Madestein kunt u hier bekijken.

Toelichting hondengebruikskaart

Bij de totstandkoming van de hondengebruikskaart is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de vraag naar losloopgebieden in Vroondaal in relatie tot het hondenbeleid en de uitgangspunten voor het ontwerp.

Het huidige gebruik is voor een groot deel gebaseerd op de regels voor gebruik voor de Haagse stranden. Dit gebruik is niet te matchen met het gebruik van een landschappelijk park in een woongebied. In de hondengebruikskaart zijn dan ook de losloopgebieden (groen) en verbodsgebieden (rood) aangegeven zoals dat in de gemeente Den Haag en in andere parken wordt toegepast. De gebieden die niet gekleurd zijn, daarvoor geldt dat honden welkom zijn aan de lijn.

Er zijn een viertal rode zones geïntroduceerd. Het betreft een drietal plekken voor spelen, inclusief het strandje en de Vispaaiplaats, wat een stiltegebied zal zijn voor diverse diersoorten.

In diverse zones zijn honden welkom aan de lijn. Het betreft zones waar is gezocht naar meer vernatuurlijking, zoals bijvoorbeeld de NEZ-zones. In het Scharnier wordt de natuurlijke opbouw van gras, naar mantelvegetatie en bos versterkt. Zoommantel vegetatie lagen zijn nu nagenoeg verdwenen in het park. Deze vegetatie wordt in het voorontwerp uitgebreid mede omdat dit lagen zijn waar Flora en Fauna zich kan ontwikkelen, het geeft bijvoorbeeld op de grond broedende vogels meer ruimte.

Daarnaast betreft het zones waar wordt gerecreëerd zoals delen van het rondje plas en plekken aan/langs het water.

Er zijn diverse zones geïntroduceerd waar honden kunnen uitrennen en ruimte is voor balspel en zwemmogelijkheden. Het is onontkoombaar dat in deze zones een deel van de  ruiter- en voetpaden het losloopgebied door kruisen voor alle gebruikers is voorzichtigheid geboden.

De hondengebruikskaart kunt uhier bekijken.

De huidige situatie is op de hondenkaart van gemeente Den Haag te vinden.

Indien u nog vragen heeft over het voorontwerp kunt u deze hier stellen