Q&A Herinrichting Madesteinweg Madepolderweg

Allereerst zijn we blij te horen dat de 3D animatie zo enthousiast is ontvangen. De suggesties die gedaan zijn wat betreft de animatie zullen wij voor een, eventuele, volgende keer meenemen. Naar aanleiding van onze publicatie en animatie van de herinrichting van de Madesteinweg en Madepolderweg hebben we de gestelde vragen, met antwoorden, hieronder uitgewerkt.


Algemeen
Q:
In de presentatie lijkt geen ruimte te zijn voor een tram in de plannen: bijvoorbeeld voor het doortrekken van tram 2 of 4. Ook zijn er geen bushaltes te zien. Betekent dit dat er dus geen beter OV gaat komen IN de wijk Vroondaal?

A:
Het plannen van openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid voor de stadsregio (MRDH) in samenspraak met de gemeente Den Haag. Dit gebeurt op basis van reizigerspotentieel. Vanuit GEM Vroondaal vragen wij bij de gemeente regelmatig aandacht voor dit onderwerp, zeker gezien de intensivering van het woonprogramma. Helaas heeft dat tot heden nog niet tot concrete plannen geleid voor zover wij weten. Ook nu weer zullen we deze opmerking bij de gemeente kenbaar maken.

Inhoudelijk op uw detailpunt inzake het eventueel inpassen van openbaar vervoer: tramlijnen hebben vanzelfsprekend flink wat impact, echter een busverbinding met haltes is zonder meer inpasbaar in het huidige ontwerp en zal niet om reden van eventuele aanpassingen aan een nieuw aangelegde weg uitblijven.

Madesteinweg
Q:
Het fietspad op de Madesteinweg tussen de Madepolderweg en de Nieuweweg wordt éénrichtingsverkeer. Indien men van de Thomas Mannsingel komt, moet er twee keer worden overgestoken richting kust. Waarom wordt dit geen tweerichtingsverkeer?

A:
Op dit wegdeel is in het ontwerp bewust gekozen voor enkele richting fietspaden aan weerszijden van de rijbaan. Dit heeft te maken met een aantal afwegingen:
• De aansluiting op de bestaande kruising Nieuweweg-Madesteinweg waar de fietsoversteken op deze wijze zijn georganiseerd. Het is niet mogelijk om deze situatie aan te passen.
• Het gemeentelijk beleid omtrent fietspaden heeft een sterke voorkeur voor enkele fietspaden aan beide zijden van een rijweg. Eigenlijk is dus het dubbele fietspad elders langs de Madesteinweg een uitzondering op het beleid. Hier is bewust voor gekozen waar dat mogelijk is omdat de meeste functies en aansluitingen aan de Vroondaal-zijde van de Madesteinweg zijn gelegen.

Inzake de geschetste route naar de kust vanaf de Thomas Mannsingel adviseren wij u om via de Bertrand Russellaan het fietspad aan de Madepolderweg te gebruiken. Op die manier vermijd u een oversteek over de 50km/uur Madesteinweg en fietst u prettiger door 30km/uur gebied.

Q:
We misten een visualisatie van het kruispunt met de Nieuwe Weg en de weg daarnaartoe . Dat is nu erg slecht geregeld voor zowel voetgangers als fietsers.
A:
Met bijgevoegde beelden kunt u impressie krijgen hoe de Madesteinweg aansluit op de Nieuwe Weg

 

Q:
Gaat u al die grote bomen met dikke stammen daadwerkelijk planten?

A:
Er is een beplantingsplan opgesteld door de gemeente waarin de diversiteit van de bomen overeenkomen met de bomen in de omgeving / bos / park. De bomen worden als jonge bomen geplant omdat ze daarmee een veel grotere overlevingskans hebben. Jonge bomen zijn vitaal en in staat om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Na enkele jaren zullen deze bomen de volgroeide stamdiameter krijgen.

Q:
Omdat de Madesteinweg een doorgaande weg is voor hulpdiensten ontbreken snelheidsbeperkende maatregelen. Er zijn ook steden waar die wel worden toegepast, zoals verkeersdrempels, of 3D getekende drempels. Kan dat hier ook?

A:
Het ontwerp van de Madesteinweg gaat uit van een aanzienlijke versmalling van de rijbaan. Daarnaast zal ook het optische beeld, de ruimtelijke beleving, worden versmald doordat er bomen dichter bij de rijbaan worden geplant en een vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd.
Tevens worden in het wegprofielen de voormalig langere rechtstanden meer geknikt en meermaals onderbroken door uitbuigingen ter plaatse van de zijwegen en oversteekplaatsen. De rijbaan wordt vervolgens aanzienlijk versmald over het hele traject en bovendien zal ook het optische beeld versmallen door de aanplant van bomen.

Q:
De opstelplaats bij de Vroonhoevelaan – Madesteinweg kruising levert enkel schijnveiligheid op en is zelfs gevaarlijker dan de huidige situatie; in de praktijk blijkt nl. dat automobilisten bij afslaand verkeer nogal eens de opstelplaats in de tegengestelde rijrichting passeren. Om het passeren aan de verkeerde kant van de opstelplaats ter hoogte van de Vroonhoevelaan – Madesteinweg te voorkomen, is het een idee om de rijbanen van elkaar te scheiden door een verhoogde midden berm.

A:
De opstelplaatsen zijn conform de gangbare verkeersrichtlijnen en voldoen daarmee aan de veiligheid.

Q:
Daar waar kosten nog moeite gespaard worden om van de Madepolderweg de veiligste weg van Den Haag te maken, lijkt het erop dat de Madesteinweg als racebaan gehandhaafd dient te blijven (ook mede daardoor de aanpassing aan de Madepolderweg wordt extra verkeer afgewikkeld via de Madesteinweg)

A:
De Madepolderweg is een andere weg dan de Madesteinweg. De Madepolderweg wordt met de realisatie van de woonwijk een wijkstraat waar op de straatjes uitkomen én meerdere erven rechtstreeks op ontsluiten. Door de afwaardering is het tevens makkelijker om vanuit de wijk zo het park in te lopen. De Madepolderweg is (mede daarom) ook uit het hoofdwegenstelsel van de gemeente Den Haag gehaald.
De Madesteinweg is als gebiedsontsluitingsweg en tevens hoofdroute voor hulpdiensten vastgesteld. Met de bij eerdere vraag genoemde maatregelen krijgt deze weg echter ook een luwer en vooral smaller en groener karakter.

Q:
Is het een goed idee om voor de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van alle weggebruikers een rotonde aan te leggen op de huidige kruising van de Madesteinweg en de Madepolderweg ?

A:
In het kader van het bestemmingsplan voor de woningbouwopgave in het gebied is een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij de verkeersintensiteiten op wegvakken en kruisingen is gemodelleerd. Op basis van deze intensiteiten zijn de benodigde kruisingsvormen vastgesteld en nader uitgewerkt zoals nu in het ontwerp weergegeven. Zowel voor de doorstroming als ook de verkeersveiligheid zijn hiermee de beste oplossingen gekozen en uitgewerkt.

Q:
Bij de kruising Thomas Mannsingel en de Madesteinweg kan men verwachten dat deze wel druk wordt. Daarbij is de Thomas Mannsingel een ‘drukke’ weg omdat het een toegangsweg is voor de wijk naast de Madepolderweg. Hoe verwachten jullie de extra drukte op die kruising op te vangen? En ook de toenemende drukte op de Thomas Mannsingel? Er wordt namelijk nu vaker wel dan niet te hard gereden op deze straat, hij is breed, recht, de drempels stellen niets voor en liggen ver uit elkaar.

A:
De verkeersdrukte op de kruising Thomas Mannsingel-Madesteinweg is voorzien in de verkeersmodellering en kan met de ontworpen kruising goed worden afgewikkeld.
Deze Q&A betreft het project reconstructie Madestein- en Madepolderweg. Desondanks is een reactie hier wel omschreven:
Omtrent de Thomas Mannsingel ontvangen GEM Vroondaal en de gemeente verschillende en tegenstrijdige berichten van buurtbewoners. Te breed en te hoge snelheden maar ook te smal en daardoor gevaarlijk zijn opmerkingen die meermaals ontvangen zijn. Het wegprofiel is uitgevoerd conform de standaard eisen van de gemeente Den Haag en daarmee bewust enigszins smal gemaakt. Tezamen met de kruisingen, de drempels en het parkeren aan dit wegvak dient dit te zorgen voor voldoende signalen om 30km/uur te rijden.
In de basis zijn het eigen buurtbewoners of hun bezoekers die hier mogelijk te hard rijden. Eventuele maatregelen van welke aard dan ook kunnen mogelijk alleen worden uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek en initiatief van de gemeente Den Haag.

Q:
Kan er op de oversteekplaats van Madestein naar de Vroonhoevelaan een zebrapad worden aangelegd, het liefst met verlichting erboven?

A:
Er zijn geen zebrapaden opgenomen maar eilanden gesitueerd waar voetgangers kunnen rusten. De gemeente heeft vanuit beleidsmatig en functionaliteit van de weg de stellingname genomen dat eilanden bijdragen aan de veiligheid. Dit is vervolgens als uitgangspunt gehanteerd voor het ontwerp.

Q:
Veel mensen gaan hun kind met de auto naar school brengen en halen. Wat is bedacht voor de straten om de school heen zodat hier ruimte voor is en dat dit veilig kan? Als ik me niet vergis is dat straks op de Bertrand Russellaan? Dit wordt één richting, wat het kruispunt op de Thomas Mannsingel met de Bertrand Russellaan drukker gaat maken in combinatie met het winkelcentrum. Is het niet óók handig om een parkeerstrook ook aan de kant van de Madesteinweg te hebben met een brug of iets dergelijks naar de school toe?

A:
Vanwege het doorgaande karakter van de Madesteinweg is het niet mogelijk om hier parkeerplaatsen te situeren. Eventueel gebruik door ouders en kinderen zal hierbij ook de verkeersveiligheid niet bevorderen.
De verkeerscirculatie wordt inderdaad gerealiseerd zoals omschreven waarbij dit juist zorgt voor een ontlasting en een veiliger beeld van het genoemde kruispunt. Er zal immers geen 2-richtingen verkeer gebruik maken van de kruising Thomas Mannsingel/Bertrand Russellaan

Madepolderweg
Q:
Is het een goed idee om een vrijliggend voetpad aan te leggen langs de Madepolderweg?

A:
Langs de Madepolderweg ligt aan de zijde van de woonwijk, tussen de watergang en het parkeren een voetpad. Aan de zijde van het park is hiervoor niet gekozen. In de bestaande situatie functioneert het aanwezige asfaltpad ook als gecombineerd voet-/fietspad en zou een toevoeging van verharding betekenen dat er meer bestaand groen verwijderd zou moeten worden aan de parkrand.

Q:
Waarom komen de parkeerplaatsen op de Madepolderweg aan de woonwijkkant te liggen?

A:
Bij aanvang van het project is een inventarisatie uitgevoerd van het gebruik van de parkeerplaatsen. Hierbij is inzichtelijk geworden dat deze voor het recreatiegebied jaarrond beperkt in gebruik zijn. Het parkeren heeft voor de woonwijk nadrukkelijk een functie en om die reden is gekozen voor een ligging aan de woonwijk-zijde in combinatie met een trottoir.

Q:
Wij zouden ook graag geen parkeerplaats voor ons raam willen aan de Madepolderweg

A:De ontwerpkeuze inzake het parkeren is bovenstaand toegelicht. Het parkeren is op ruime afstand gelegen vanaf de woningen, er is immers nog een trottoir, bermen/taluds en een watergang gelegen tot de voortuinen. Met dit ontwerpprincipe wordt het gehele wegvak gerealiseerd. Het is niet mogelijk om hier op individuele basis van af te wijken. De gemeente dient er voor te zorgen dat er voldoende parkeervoorzieningen zijn. Dit houdt in dat er een logische parkeerverdeling is gemaakt in het openbare gebied.

Q:
Drempels moeten hoog genoeg worden, niet zoals op Selma Lagerloflaan waar men nog gewoon met 50 overheen kan rijden.

A:

Over de hoogte van de drempels (en hun snelheidsremmende effect) ontvangen wij vaker opmerkingen. De drempels worden echter conform de eisen van de gemeente gemaakt. Wij hebben niet de vrijheid hogere of steilere drempels toe te passen.

Q:
De Madepolderweg wordt nu als doorgaande weg gebruikt en misschien is het een optie om Madepolderweg bij het Ernest Hemingwaypark te sluiten.

A:
Door middel van het afwaarderen van de Madepolderweg, van 50km/uur naar 30km/uur, drempels en straatwerk in combinatie met een herziene inrichting van de kruising met de Exporteursbaan wordt het doorgaande gebruik van de weg flink ontmoedigd. Een afsluiting ergens in het wegvak is geen optie omdat het verkeer dan een weg gaat zoeken door de woonstraten.

Q: Op de hoek van de Selma Lagerlöflaan en de Madepolderweg ligt geen zebrapad, terwijl daar wel veel mensen en kinderen oversteken.

A:
De situatie ter plaatse zal aanzienlijk overzichtelijker worden door de realisatie van de trottoirs, drempels en aansluitende verhardingen naar het fietspad. Tezamen met de juiste inrichting als 30km/uur gebied moet dit een rustig wegbeeld geven en de verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie verbeteren.