Voorontwerp Landschapspark Madestein

In dit artikel vindt u een toelichting op het aangepaste Voorontwerp Landschapspark Madestein. We beschrijven de kaders, het tot nu toe doorlopen proces en de aanpassingen die zijn gemaakt op het Voorontwerp welke in oktober 2020 is gepresenteerd.

Kaders

Het Stedenbouwkundig plan “Aangenaam Haags”, het collegebesluit “Herinrichting Landschapspark Madestein” (RIS 283365) en de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap Delfland zijn belangrijke kaders geweest voor de totstandkoming van het Voorontwerp, welke is uitgevoerd door Ingenieursbureau Den Haag. De belangrijkste uitgangspunten staan hieronder beschreven en zijn teruggekomen in het Voorontwerp wat in oktober 2020 is gepresenteerd.

 • Aanleggen van dwarsverbindingen door het park, incl. recreatief parkpad rondom de plas, dat jaarrond begaanbaar is.
 • De relatie tussen het park en de omliggende woongebieden moet worden verbeterd.
 • Versterken van de wateridentiteit en verbeteren van de waterkwaliteit
 • Meer afwisseling in de open ruimtes, ontwikkelen waterkamers die in grootte en sfeer verschillen.
 • Programma toevoegen
 • Pleksgewijze verbijzondering
 • Vernatuurlijken

De reacties en tips en tops op het Voorontwerp in oktober 2020 zijn geïnventariseerd en waren veelal positief, maar liggen op een aantal vlakken uiteen. Het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan natuur en rust en anderzijds de behoefte aan recreatie op het gebied van sport, stedelijke speelvoorzieningen (zoals b.v. een skatebaan) en horeca is een aandachtpunt in de uitwerking naar een Definitief ontwerp. Ook waren er vragen omtrent het toekomstig hondengebruik in relatie tot het ontwerp. De inventarisatie is in bijgaande link te zien. De gehele tips en tops vindt u hier.

Inmiddels is het Voorontwerp ook bij gemeentelijke instanties getoetst en zijn er wandelingen geweest met diverse natuurorganisaties. Deze adviezen zijn ook meegenomen.

Aanpassingen gebruik en maatregelen

Naar aanleiding van bovenstaande reacties hebben wij het Voorontwerp aangepast:

 1. Er zijn boom besparende aanpassingen gedaan aan het ontwerp en daarnaast is meer ruimte voor de natuur aangebracht in diverse zones, hieronder zijn de aanpassingen per zone opgesomd.

Scharnier zone

 • De retentiestrook (opvang gebied voor water) en het pad erlangs is naar het zuiden verlegd om waardevolle zoomvegetatie te behouden en bij de uitstroom is de retentiestrook zo smal mogelijk gehouden om bomen te besparen.
 • Mantel-zoom vegetatie wordt nieuw geplant, aan de rand van het bosperceel tussen de retentiestrook en de T-splitsing.
 • Voetpad zuidzijde (evenwijdig aan Madepolderweg) is naar het noorden verlegd om ook daar bomen en bosplantsoen te sparen.
 • Het voetpad in het verlengde van het pad langs de retentiestrook is iets verlegd naar het zuiden. Hiervoor moeten minder bomen wijken dan de bomen die in het VO als te kappen stonden (die nu kunnen worden bespaard).
 • Het voetpad aan de zuidzijde wordt ook verlegd, dit heeft als voordeel dat de bospercelen ten zuiden van het pad vergroot worden ten opzichte van het eerder getoonde VO en dat aan die kant meer bosplantsoen kan blijven staan.
 • De huidige graszones worden anders ingericht om een kansrijk natuurverrijking te realiseren in de vorm van een bloemenweide (kruidenmengsel). Deze weide sluit aan op de mantel-zoom vegetatie. De combinatie van beplanting, van laag naar hoog, voegt ecologische en ruimtelijke waarde toe aan het park. Ook geeft het een educatieve functie voor met name de nabijgelegen school.

Vispaaiplaats zone

 • De bestaande doorsteek door het bosvak aan de zuidwest kant van de Vispaaiplaats ,welke in het VO verlegd is ten behoeve van een beter ruimtelijk tracé, wordt dichtgeplant met bomen. Dit geldt ook voor een pad door het bos ten noorden van de Vispaaiplaats. Deze maakt plaats voor bosplantsoen.
 • Tussen de Vispaaiplaats en het smalle doodlopende slootje wordt het gazon vervangen door een combinatie van bloemrijk gras en enkele (nieuw te planten) bomen.
 • Het ruiterpad (tussen het Grand Canal in Westmadepark en de Grote plas) blijft op de huidige plek liggen en buigt dan iets eerder af naar het ruiterpad langs de Grote plas, waardoor de bosvakken blijven behouden.

(Plas) Oorberlaan

 • De L-vormige plas langs de Oorberlaan heeft een eiland gekregen, om daar waardevolle beplanting te sparen.
 • De hondentrimbaan is vanuit het Scharnier naar het ronde veld verplaatst. Om honden op het veld te houden en de abrupte overgang van bos naar weide te verzachten, is mantel-zoom vegetatie toegevoegd aan de bosrand en wordt er ook een haag als natuurlijke barrière geplant. In de DO fase zal worden besloten of op het veld nog één of enkele grote solitaire bomen worden toegevoegd (voor schaduw).
 1. Er is een tweede fase toegevoegd, met een fietsverbinding middels een brug over de plas ter hoogte van de Exporteursbaan en de Oostmadeweg. Deze is in stippellijntjes aangeduid op het Voorontwerp. Het betreft nadrukkelijk een tweede fase, aangezien er op dit moment geen geld hiervoor beschikbaar is. Bij het genereren van voldoende financiële middelen wordt deze fase gerealiseerd.

 

 1. Er zijn detail inhoudelijk aanpassingen gedaan:
 • Er zijn meer voorzieningen om fietsen te stallen opgenomen
 • Meer ruimtelijke samenhang tussen het strandje en de toegevoegde speelelementen nabij partycentrum Madestein aangebracht
 • De uitzichtplek met vlonder is een stap uitgewerkt.

Bij de verder uitwerking naar het Definitieve ontwerp worden de exacte beplantingsoorten, boomtypen en meubilair (de keuze van de speelvoorzieningen, bankjes, prullenbakken ed.) duidelijk.

 Aanpassingen gebruik en maatregelen

Het Voorontwerp laat zien dat het park in de toekomst op een andere wijze zal worden gebruikt. De dag camping verdwijnt en het gebied is niet langer meer toegankelijk voor auto’s. Zoals beschreven zal deze plek in de nieuwe inrichting worden gebruikt als hondenlosloopgebied en het is tevens aangemerkt als zoekgebied om te gebruiken voor een hondentrimschool.

Het ontwerp heeft consequenties voor het gebruik van het park door bezoekers met een hond. Op grond van het ontwerp en de reacties vanuit hondenbezitters, is er een aangepaste hondengebruikskaart opgesteld in samenspraak met de verschillende diensten van de gemeente.

Als tip, is de behoefte vanuit bewoners aan speelvoorzieningen voor oudere kinderen zoals een skatebaan of voetbalkooi, meegegeven. Dit soort hoog stedelijke voorzieningen zijn vanuit beleid niet gewenst in een landschapspark als dit.

Om te voldoen aan de kwalitatieve uitgangspunten van het collegebesluit “Herinrichting Landschapspark Madestein” (RIS 283365) is er niet te ontkomen aan het kappen van bomen in het landschapspark Madestein. De belangrijkste ingrepen in het park die tot bomenkap leiden zijn: het toevoegen van paden ten behoeve van de verbetering van dwarsverbindingen en het recreatief pad rondom de plas, het ontgraven van water en het creëren van de Vispaaiplaats (stilte- natuurgebied). Uitgangspunt bij het ontwerp was zoveel als mogelijk de huidige waardevolle bomen en beplanting te behouden. Er is een grondige inventarisatie gedaan, welke met natuur belangenorganisaties is gedeeld en besproken. Mede op basis van een rondgang met de organisaties in het gebied is deze daarop bijgesteld.

Planning

Op dit moment wordt het plan verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Ook zullen we de voorbereidingen treffen om tot uitvoering over te kunnen gaan. Het Definitief Ontwerp zal opnieuw aan u worden gepresenteerd, streven is dit in Q4 2022 – Q1 2023 te doen. Zoals het er nu naar uitziet en als de voorbereidingen voorspoedig verlopen kunnen we Q3-Q4 2022 van start gaan met de eerste werkzaamheden, namelijk de kap.

Het Voorontwerp van Landschapspark Madestein kunt u hier bekijken.

De uitnodiging voor omwonenden die in juli 2021 is verzonden, kunt u hier terugvinden

Indien u nog vragen heeft over het voorontwerp kunt u deze hier stellen

Den Haag, juli 2021