Bewoners

Achtergrond en kaders Vroondaal

Vroondaal is een woonwijk in ontwikkeling en is gelegen aan de rand van Den Haag bij Madestein, onderdeel van stadsdeel Loosduinen.

Het gebied was voorheen een kassengebied. In 2004 zijn de gemeente Den Haag, BPD bouwfonds gebiedsontwikkeling (BPD) en Synchroon een grondexploitatiemaatschappij Vroondaal (GEM Vroondaal) gestart met als doel het kassengebied te herontwikkelen tot een woongebied met vrijstaande woningen.

In 2014 is het bestemmingsplan voor dit gebied verruimd, op basis van een nieuw stedenbouwkundig ontwerp genaamd “Aangenaam Haags”. Uitgangspunt werd een woonwijk te ontwikkelen van ca. 2.100 woningen met een school, maatschappelijke- en commerciële voorzieningen.

Met het Stedenbouwkundig Plan als kader zijn diverse documenten uitgewerkt en vastgesteld voor een drietal deelgebieden, Zuid, Westmadepark en Vroonvaart. In deze documenten zijn de randvoorwaarden beschreven voor de openbare ruimte, stedenbouw en architectuur.

Belangrijkste uitgangspunten van de kaders zijn: een eenduidige architectuur, eenheid en samenhang van de openbare ruimte binnen de verschillende deelgebieden, de groene uitstraling (voortuinen plaatsen van hagen, eenzijdig parkeren) en de verbindingen met het Landschapspark Madestein.

Hieronder zijn de links naar de diverse documenten te vinden:

Omgevingsdocumenten:

Betrokken Partijen Vroondaal

Bij een gebiedsontwikkeling van deze schaal zijn veel partijen betrokken waar u wellicht als koper en of bewoner mee te maken krijgt. Een kort overzicht van de betrokken partijen zijn:

 • Grondexploitatie Maatschappij Vroondaal: Dit is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Den Haag en Synchroon en BPD. GEM Vroondaal is verantwoordelijk voor het bouwrijp en woonrijp maken van de gronden, het toetsen van de verkavelingsplannen aan de ruimtelijke kaders en de verkoop van de gronden aan particulieren en ontwikkelaars.
 • Ontwikkelaars: zoals onder andere Synchroon, BPD, Roosdom Tijhuis. De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het tot stand komen van de verkavelings-en bouwplannen en de verkoop ervan. Zij nemen de grond af van GEM Vroondaal.
 • Bouwbedrijven: zoals onder andere Knaap, Thunissen & VORM. De bouwbedrijven zijn verantwoordelijk voor de bouw van de woningen en de parkeerkoffers in de uitgegeven kavels.
 • Civiele aannemers: Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van bouwrijpe grond. Per deelgebied wordt de uitvoering van werken aanbesteed en wordt de betreffende aannemer kenbaar gemaakt.
 • Ingenieursbureau Waalpartners is verantwoordelijk voor de directie en toezicht t.b.v. van het bouwrijp maken en woonrijp maken (aanleg openbare ruimte)
 • Gemeente Den Haag. De gemeente is verantwoordelijk voor het toetsen van de plannen en de vergunningaanvragen. Daarnaast is de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte van de gebieden die volledig zijn gerealiseerd en aan de gemeente zijn overgedragen.
 • BGSV is een adviesbureau voor stedenbouw en landschap. De ruimtelijke documenten zijn door BGSV gemaakt. De verkavelings- en bouwplannen worden door BGSV getoetst en de inrichtingsplannen van de openbare ruimte zijn door BGSV ontworpen. Dit gebeurt in samenspraak met de vakdiciplines/ afdelingen van de gemeente Den Haag.

Informatie inrichting openbare ruimte Vroondaal

De inrichting van de definitieve openbare ruimte (het woonrijp maken) kan pas worden gestart als de bouw gereed is en er door de straten geen bouwverkeer meer rijdt i.v.m. veiligheid en schades. Het kan dus zijn dat sommige straten hierdoor een langere tijd tijdelijk zijn ingericht.

Het woonrijp maken bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Het aanleggen van de woonstraten, stoepen, inritten en parkeerplaatsen
 • Het aanleggen van het groen, inzaaien gras en onderbeplanting en het planten van bomen
 • Het aanleggen van duikers en bruggen
 • Aanbrengen van verlichting
 • Aanbrengen van speelvoorzieningen

De werkzaamheden starten altijd met het inrichten van de straatprofielen. De inrichting van het groen kan later plaatsvinden en is afhankelijk van het plantseizoen:

 • Voor bomen, struiken en onderbeplanting: tussen oktober en eind maart
 • voor gras zaaien is dat vanaf april tot oktober, dit is afhankelijk van de grondtemperatuur.

Zolang er bijvoorbeeld vorst is, wordt er niet ingezaaid. Speelvoorzieningen worden hierna gerealiseerd, mede afhankelijk van de ondergrond.

De woonwijk is nog volop in ontwikkeling. Sommige delen zijn net bouwrijp gemaakt, sommige delen zijn bewoond maar daarvan is de openbare ruimte nog niet definitief ingericht (woonrijp gemaakt). De status hiervan verandert soms wekelijks.

Voor een overzicht van de prognoses van het woonrijp maken klikt u hier

Voordat wordt gestart met de woonrijp werkzaamheden wordt u middels een brief geïnformeerd over uw contactpersoon gedurende de uitvoering.

Daarnaast geven wij u in de Vroondaal- app per woonbuurt informatie over de voortgang van de werkzaamheden in en rondom Vroondaal. U kunt de app downloaden en zich vervolgens per woonbuurt registreren zodat u op de hoogte bent van de werkzaamheden bij u in de buurt.

U kunt de Vroondaal app gratis downloaden. Voor Android vindt u ons via de playstore en voor Apple in de App store, onder de naam Vroondaal

Vragen over de inrichting van de openbare ruimte

Zodra de straten volledig zijn ingericht, vindt er een overdracht plaats van GEM Vroondaal naar de Gemeente Den Haag, Stadsdeel Loosduinen. Dit houdt in dat het beheer van de openbare ruimte verschuift van GEM Vroondaal, naar het Stadsdeel Loosduinen.

Als u vragen heeft over de inrichting van de openbare ruimte is het dus van belang of het gedeelte waar u woont, is overgedragen aan de gemeente Den Haag of dat deze nog in beheer is bij GEM Vroondaal. Voor een overzicht welke gebieden zijn overgedragen, klikt u hier (kaarten beheer Gemeente/GEM)

 

 1. Betreft het niet overgedragen delen, dan kunt u mailen naar: info@vroondaal.nl
 2. Betreft het overgedragen delen, dan kunt u contact opnemen via: https://www.denhaag.nl/nl/meldingen.htm. Of u kunt bellen met 14070.

Voor meer vragen of informatie, kijk bij veelgestelde vragen of mail naar info@vroondaal.nl